atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

ASKING ARCHITECTURE (2012)

!!! Atrakt Art na 13. Bienále architektúry v Benátkach !!!

Tohtoročná expozícia v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky na 13. Bienále architektúry v Benátkach bude patriť projektu Asking Architecture, ktorý predstaví viac než 19 autorov a tvorivých skupín zo Slovenska a Českej republiky. Výstavný projekt platformy rese arch bude slávnostne otvorený 27. augusta 2012. Netradičná inštalácia využíva vý-hradne virtuálnu a augmentovanú realitu a návštevníkovi sa odhalí až po jeho kroku v ústrety komunikácii s vystavenými projektmi a ich autormi.

Čoraz viac autorov a nezávislých skupín pracuje s architektúrou ako s médiom umenia, kultúry, vedy alebo spoločnosti: bez ambície ponúkať odpovede a riešenia, nahrádzať nevyhovujúce vyhovujúcim alebo optimalizovať. Hľadajú, pýtajú sa, problematizujú, tematizujú, rozkladajú a zažívajú. Ich aktivity majú bližšie k umeniu ako k súčasnej konvenčnej architektúre. Projekt Asking Architecture si kladie otázku, či v našich krajinách naozaj nastupuje takýto posun roly architekta, aké sú jeho kultúrne, medzi-národné, historické súvislosti a či ide o nový koncept alebo o návrat k východiskám architektúry, pri-chádzajúci z jej okraja.

Expozícia Asking Architecture ponecháva pavilón bez konvenčných exponátov, no vo virtuálnom prie-store, sprostredkovanom technológiou augmentovanej reality v tabletoch s vlastným softvérom, je prí-stupných 26 paralelných inštalácií od 19 autorov a tvorivých skupín zo Slovenska a Čiech. Tablety vy-zývajú návštevníkov, aby zanechávali obsahovo bohaté videokomentáre, ktoré budú neskôr použité pri ďalšom rozvoji vystavených projektov a aktivít.

Pod spoločným názvom La Biennale di Venezia (Bienále Benátky) sa konajú prestížne prehliadky sú-časnej architektúry, umenia, filmu, tanca, hudby a divadla. V areáli Giardini della Biennale sa nachádza 29 národných pavilónov, ktoré postavili samotné účastnícke krajiny. Téma tohtoročného bienále je Common Ground (voľne preložiteľné ako „spoločný základ“), hlavným organizátorom výstavy v býva-lom Československom národnom pavilóne je občianske združenie rese arch Jána Perneckého spolu so Slovenskou národnou galériou, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom kultúry ČR, neziskovými or-ganizáciami Mladý pes a Čerstvé ovocie. Predstavení sú autori z oboch krajín, pričom ďalšia príležitosť zorganizovať expozíciu pod záštitou SNG sa zopakuje až o štyri roky.

Expozícia v pavilóne Slovenskej a Českej republiky bude otvorená vernisážou v pondelok 27. augusta 2012 počas tzv. preview, kedy bienále navštevuje pozvaná odborná verejnosť z celého sveta. Expozícia bude v tomto čase podporená sériou diskusií so zahraničnými architektmi a teoretikmi Reinerom Zet-tlom a Petrom Trummerom z Rakúska, a tiež prednáškou Hernana Diaza Alonsa zo Spojených štátov amerických.

— VIAC INFO O PROJEKTE ASKING ARCHITECTURE www.askingarchitecture.sk

— Atrakt Art na Bienále predstavuje tieto projekty:

— AUDIOTURIZMUS: BRATISLAVA (2004) http://atrakt.sk/audioturizmus-bratislava

— FASA MIESTO (2005) http://atrakt.sk/fasa-miesto

— BA! OD UFA K UFU (2007) http://atrakt.sk/ba

– – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Foto: Jiří Hloušek http://www.2foto.cz